Załącznik do uchwały nr XI-109/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2011 r.

 

Statut

Miejskiej Biblioteki w Olsztynku

 

Rozdział  I
Przepisy ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 2

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

§ 3

Siedziba Biblioteki jest w Olsztynku  przy ul. Ratusz 1, a terenem jej działania jest obszar gminy Olsztynek.

§ 4

1. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Gmina Olsztynek
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w  Olsztynie.

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 5

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów  bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Olsztynek.

§ 6

1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki, jako głównej biblioteki publicznej gminy Olsztynka należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa  oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie oraz dokumentujących jej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4) popularyzacja książki i czytelnictwa.
5) sprawowanie nadzoru nad swoimi filiami bibliotecznymi, udzielanie im pomocy
organizacyjnej, technicznej, instrukcyjno - metodycznej, konsultacyjnej i szkoleniowej.
6) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
7) podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.

2. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.

Rozdział III
Organy Biblioteki

§ 7

1. Biblioteką kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Olsztynka.
3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Olsztynka w trybie określonym w przepisach odrębnych.
4. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Biblioteką kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz inny wyznaczony przez dyrektora pracownik.

§ 8

1. Przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna, zwana dalej Radą, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora i Organizatora w zakresie działalności Biblioteki.

2. W skład Rady wchodzi:

1) Dyrektor Biblioteki,

2) Jeden radny delegowany przez Radę Miejską w Olsztynku,

3) Jeden przedstawiciel Burmistrza Olsztynka,

4) Jeden pracownik biblioteki wybrany przez ogół pracowników,

5) Trzech członków, powołanych przez Burmistrza Olsztynka spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności biblioteki, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

3. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. Przewodniczącym Rady nie może być osoba wymieniona w ust. 2 pkt. 1 i 4.

4. Członkowie Rady powoływani są na okres 3 lat, przy czym członkostwo przedstawiciela rady miejskiej ustaje zawsze z chwilą wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

Rozdział IV
Organizacja Biblioteki

§ 9

W skład Biblioteki wchodzą:
1) Oddziały zlokalizowane w Olsztynku przy ul. Ratusz 1
a) Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych,
b) Oddział  dla Dzieci i Młodzieży,
c) Pracownia Komputerowa.
2) Filia w Waplewie, Waplewo 15.

Rozdział V
Mienie i gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10

Majątek będący w dyspozycji Biblioteki służy wyłącznie wykonywaniu jej zadań statutowych.

§ 11

1. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Olsztynek w formie dotacji, z dochodów własnych oraz darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska w Olsztynku po zatwierdzeniu planu działalności na rok budżetowy oraz wynikającego
z niego zapotrzebowania środków przedstawionego przez dyrektora.

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji, o której mowa w § 11 ust. 2.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13

Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną z pełną nazwą i adresem oraz pieczęcią
okrągłą zawierającą pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 14


Zmiany w statucie są ustanawiane w trybie właściwym dla jego nadania. 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 789

Utworzono dnia: 10.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut