REGULAMIN PRACY

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku

Na podstawie art. 104 § 1 i 1041, 1042, 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustala się następujący regulamin pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku.

                                    ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin pracy zwany dalej „regulaminem” określa organizację i porządek wewnętrzny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, zwanej dalej „pracodawcą” oraz ustala związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Miejskiej Bi-blioteki Publicznej w Olsztynku, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsz-tynku 2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

§ 4. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy – kodeks pracy i aktów wykonawczych.

                                ROZDZIAŁ II

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy

§ 5. Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1) zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, niniejszym regulaminem,

2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapewnienia warunków przestrzegania dyscypliny pracy, a zwłaszcza czasu pracy – rozpoczynania i zakończenia pracy – oraz porządku i zabezpieczenia stanowisk pracy,

5) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,

6) ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7) stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

8) zaspokajania, w miarę posiadanych środków, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,

9) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,

10) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,

12) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wyga-śnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od wcze-śniejszego rozliczenia pracownika,

13) niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskry-minacji,

14) wydawania pracownikom potrzebnych materiałów i narzędzi pracy,

15) kierowania pracowników na okresowe i wstępne badania lekarskie, dopusz-czania do pracy pracownika, którego stan zdrowia gwarantuje bezpieczeń-stwo w wykonywaniu powierzonej pracy.

§ 6. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,

2) wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń doty-czących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,

3) określania zakresu obowiązków, zadań i czynności każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami, oraz ich egzekwowa-nie,

4) tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i ochrony swoich interesów.

                                 ROZDZIAŁ III

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

§ 7. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,

2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,

4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,

5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami bhp,

6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.

§ 8. Pracownik ma w szczególności obowiązek:

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,

2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegania tajemnicy danych osobowych, określonej w odrębnych przepi-sach,

6) przestrzegania w zakładzie zasad współżycia społecznego,

7) rozliczenia się z zakładem pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnię-ciem stosunku pracy.

§ 9. Pracownikowi zabrania się:

1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,

2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczo-nych, które zostaną wyraźnie oznaczone,

3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miej-sca pracy,

4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,

5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności nie związanych z wykonywaną pracą.

                                  ROZDZIAŁ IV

Czas pracy

§ 10.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji praco-dawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wy-nagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta – w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 11.1. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracownicy pracują w ruchomym czasie pracy.

2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.

3. Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy przez pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w siedzibie Biblioteki w Olsztynku ustala dyrektor Biblioteki w drodze zarządzenia wewnętrznego.

4. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek, zgodnie z art. 129⁸ § 1 k.p., czas określa się wymiarem ich zadań.

5. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nie przekra-czająca 60 minut, przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobi-stych. Przerwa taka nie jest wliczana do czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej dłu-gości decyduje dyrektor Biblioteki.

6. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa na obiad, w godz. od 11.30 do 11.45, wliczana do czasu pracy.

§ 12. Za porę nocną przyjmuje się czas między 22.00 a 6.00, a za pracę w niedziele i święta – pracę w godzinach od 7.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7.00 rano dnia następnego.

§ 13. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie, przed upływem przyjętego okresu rozliczeniowego.

§ 14. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 pkt 1 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 15. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 14 pkt 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godziny na dobę i 350 godzin w roku kalendarzowym. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 16. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 50 procent wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypada-jących w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 100 procent wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z ob-owiązującym go rozkładem czasu pracy.

§ 17. Dodatek, o którym mowa w § 16, przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą tygodniową normę czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozlicze-niowym.

§ 18. Dodatek, o którym mowa w § 17, nie przysługuje, jeżeli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku określonego w § 16.

§ 19. Sposób obliczania wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania dodatków, o których mowa w § 16, określa regulamin wynagradzania.

§ 20. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, określa regulamin wynagra-dzania.

                                       Rozdział V

Wynagrodzenie za pracę

§ 21. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

§ 22. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na konta pracowników w dniu 28 każdego miesiąca

§ 22.2. Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wy-płaca się w poprzednim dniu roboczym.

§ 23. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników i udzielania im świadczeń socjalnych regulują: regulamin wynagradzania i regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

                                      Rozdział VI

Urlopy

§ 24. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.

2. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi na jego pisemny wniosek, złożony z wyprzedzeniem 3-dniowym przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

3. Pracownik jest uprawniony do rozpoczęcia urlopu po uzyskaniu adnotacji na jego wniosku lub zawiadomienia na piśmie pracodawcy o wyrażeniu zgody na rozpoczę-cie wykorzystania urlopu w określonym terminie.

4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 25.1. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.

2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca drugiego kwartału następne-go roku kalendarzowego.

§ 26. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

§ 27. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

                                       Rozdział VII

Organizacja i porządek pracy

§ 28.1. Siedziba pracodawcy mieści się w Olsztynku przy ul. Ratusz 1.

2. Pracodawca prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Jest zarejestrowany w Rejestrze instytucji kultury prowadzonym w Olsztynku, przez organizatora – Gminę Olsztynek, pod poz. 3.

3. Strukturę organizacyjną Biblioteki określa szczegółowo Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku.

4. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym.

§ 29. 1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.

2. Pracownicy mają obowiązek stawienia się na swoim stanowisku pracy nie później jak o godzinie rozpoczęcia pracy.

§ 30. Pracownik potwierdza każdorazowe przyjście, obecność i wyjście z pracy przez podpisanie listy obecności, znajdującej się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku przy ul. Ratusz 1.

2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do Dyrektora w celu usprawiedliwienia się.

3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy wymaga uprzedniej zgody Dyrektora.

§ 31. 1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane:

1) chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,

2) odosobnieniem w związku z choroba zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,

3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświad-czenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki,

4) wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,

5) wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku,

6) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

§ 32. 1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.

2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.

§ 33. 1. W wypadku nieobecności w pracy pracownik ma obowiązek przedłożenia usprawiedliwienia w dniu, w którym ponownie stawi się do pracy.

2. Pracownik składa zwolnienie u dyrektora Biblioteki

§ 34. 1. Dyrektor prowadzi dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy, która obejmuje:

1) czas pracy wynikający z obowiązującego w zakładzie pracy rozkładu czasu pracy, 2) pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta, w porze nocnej, w dniach dodatkowo wolnych od pracy, a także w ramach dyżurów, 1) okresy urlopów i zwolnień od pracy, a także usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy oraz spóźnienia do pracy.

2. Pracodawca udostępnia pracownikowi ewidencję czasu pracy na jego żądanie.

3. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową, powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

4. Załatwianie spraw w czasie godzin pracy jest dopuszczalne, tylko gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba. Za czas zwolnienia od pracy z uzasadnionych powodów, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpra-cował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbo-wych i kontrolowane jest przez przełożonego.

5. Każde wyjście z zakładu pracy w godzinach pracy powinno być potwierdzone wpisem do książki wyjść w godzinach służbowych.

6. Na opuszczenie stanowiska pracy w godzinach pracy pracownik obowiązany jest uzyskać zgodę dyrektora Biblioteki.

§ 35. Po zakończeniu pracy pracownik zobowiązany jest zabezpieczyć należycie pomieszczenia, stanowisko pracy oraz dokumentację przed zniszczeniem, uszko-dzeniem lub kradzieżą, m.in. przez:

a) wyłączenie i zabezpieczenie komputerów i sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

b) sprawdzenie i zamknięcie okien i drzwi,

c) trwałe zamknięcie magazynów i innych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania mienia,

d) zabezpieczenie dokumentacji przez zamknięcie szaf, biurek itp.

e) włączenie instalacji alarmowej.

§ 36. 1. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy, poza jego godzinami pracy jest dopuszczalne w wypadku wykonywania pracy zleconej w godzinach nad-liczbowych, kontroli lub wykonywania innych czynności służbowych za zgodą lub na polecenie dyrektora Biblioteki.

2. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w wypadkach określonych w art. 1 należy odnotować własnoręcznym wpisem do zeszytu znajdującego się u dyrektora Biblioteki lub u kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której przebywa pracownik. Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 37. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

a) karę upomnienia,

b) karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, sta-wienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może stosować karę pieniężną.

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedli-wionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pra-cownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagro-dzenie przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 k.p.

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 38. 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiado-mości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłu-chany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w punkcie 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy.

§ 39. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wska-zując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

§ 40. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj narusze-nia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy sto-sunek do pracy.

§ 41. 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pra-cownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

§ 42. 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującego pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

2. Przepis pkt 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

                                        ROZDZIAŁ IX

Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa

§ 43. 1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne prze-strzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:

1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,

2) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

3) dbać o porządek i ład na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przezna-czeniem,

5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz sto-sować się do zaleceń i wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miej-scu pracy lub stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,

7) lojalnie współdziałać z pracodawcą w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP.

2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewen-tualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zale-ceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich.

3. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:

1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapoznawania pracowników z przepisami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, przeszkolenia przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad i przepisów dotyczą-cych ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowisku, na którym pra-cownik ma być zatrudniony. Na dowód odbycia przeszkolenia i zapoznania się z przepisami bhp pracownik składa oświadczenie pisemne, które dołącza się do jego akt osobowych. 3) kierowania pracowników na badania lekarskie,

4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia tech-nicznego oraz sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5) nieodpłatnego wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli: a) odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu za-brudzeniu w procesie pracy, b) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeń-stwa i higieny pracy.

6) utrzymania czystości odzieży roboczej lub wypłacenia ekwiwalentu pienięż-nego za pranie tej odzieży przez pracownika,

7) zapewnienia pierwszej pomocy pracownikowi, który uległ wypadkowi, w szczególności zaś do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku oraz pod-jęcia środków zapobiegawczych, mających na celu poprawę warunków BHP,

8) informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z ich stanowi-skiem pracy podczas szkoleń wstępnych i okresowych, co pracownik potwierdza w oświadczeniu pisemnym dołączonym do akt osobowych.

4. W celu aktualizacji i ugruntowania wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienia ich z nowymi roz-wiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie, przeprowadzane będą szkolenia okresowe:

1) raz na trzy lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotni-czych, 2) raz na 6 lat – dla pracowników działalności podstawowej (merytorycznych)

§ 44. Zabrania się pracownikom:

1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,

2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy.

§ 45. Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywa-nie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.

§ 46. Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, niezbędnych do stosowania na określonych stanowiskach, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywany okres ich użytkowania określa tabela, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 47. 1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpo-średnie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.

3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracow-nikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

§ 48. Wykaz prac wzbronionych kobietom, zgodny z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

                                      ROZDZIAŁ X

Nagrody i wyróżnienia

§ 49. 1. Pracownikom nienagannie wypełniającym obowiązki, przejawiającym inicjatywy w pracy i uzyskującym szczególne osiągnięcia i efekty, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia w formie:

a) nagrody pieniężnej,

b) nagrody rzeczowej,

c) dyplomu uznania.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor Biblioteki z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika. Odpis decyzji o przyznaniu na-grody lub wyróżnienia włącza się do akt osobowych pracownika.

                                             ROZDZIAŁ XI

Przepisy końcowe

§ 50. Wyjaśnień w sprawach związanych z zatrudnieniem i obowiązkami pracowni-czymi, udziela pracownikowi dyrektor Biblioteki.

§ 51. W razie powstania sporu między zakładem pracy a pracownikiem, pracownik powinien przedstawić swoje stanowisko w sprawie dyrektorowi Biblioteki, który podejmie kroki w celu rozstrzygnięcia sporu.

§ 52. 1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Regulamin może być uzupełniony, zmieniony w całości lub w poszczególnych częściach przez dyrektora Biblioteki w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

§ 53. Kopia regulaminu pracy będzie w posiadaniu dyrektora, który ma obowiązek udostępnić go pracownikom nowo przyjmowanym do pracy oraz pozostałym na ich życzenie.

§ 54. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia poddania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem, włączonym do akt osobowych. Uzgodniono z zakładową organizacją związkową ..................................................... ............................................... podpis pracodawcy

 

Regulamin korzystania z usług
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z usług MBP w Olsztynku może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

§ 2

Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu Nr 01/2015  Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dnia 15.01.2015 r. (w załączeniu).

§ 3

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub korzystania z usług dostępnych na miejscu, w tym z usług informacyjnych i dostępu do Internetu.
 2. uzyskania informacji o zakresie świadczonych usług dostępnych w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki  www.olsztynek.naszabiblioteka.com.

§ 4

Do korzystania ze wszystkich usług biblioteki uprawnia Karta biblioteczna MBP w Olsztynku.

§ 5

Do celów statystycznych i innych związanych z usprawnianiem obsługi biblioteka może prosić o aktywne włączenie się użytkowników w prowadzone działania.

§ 6

Miejska Biblioteka  Publiczna w Olsztynku pełni funkcję Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Korzystanie z tej biblioteki jest bezpłatne. Czytelnik pokrywa koszty kopiowania oraz wysyłki pocztowej.

 

II. Rejestracja użytkowników

§ 7

Aby zostać pełnoprawnym użytkownikiem MBP w Olsztynku należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi oraz podpisać zobowiązanie.

§ 8

Zobowiązanie użytkownika zawiera m.in.: aktualne dane osobowe użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, datę zapisu i podpis użytkownika, w przypadku osób małoletnich przyjęcie odpowiedzialności przez rodzica lub opiekuna prawnego za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

§ 9

Wypełnione Zobowiązanie użytkownika, przechowywane w MBP w Olsztynku, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez niego praw do pełnego korzystania z biblioteki, a zawarte w niej dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 10

Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.

§ 11

Wypełnione Zobowiązanie oraz uiszczona opłata w wysokości 5 zł są podstawą do wydania użytkownikowi Karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług biblioteki.   Karta oprócz danych identyfikacyjnych biblioteki, zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz jego indywidualny kod.

§ 12

Użytkownik zobowiązany jest do okazywania dyżurującemu bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z biblioteki.

§ 13

Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast do MBP w Olsztynku w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.

§ 14

Duplikat Karty wydawany jest na wniosek użytkownika po wniesieniu opłaty w wysokości 5 zł za kartę zagubioną i 2,5 zł za kartę zniszczoną.

§ 15

Korzystający z biblioteki zobowiązani są do wpisywania się do zeszytów odwiedzin w przypadku korzystania z usług biblioteki na miejscu.

 

III. Wypożyczenia na zewnątrz

§ 16

MBP w Olsztynku udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne do tego celu przeznaczone.

§ 17

Użytkownik może korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie.  

§ 18

Możliwe jest zarezerwowanie materiałów bibliotecznych za pośrednictwem strony internetowej katalogu online, poczty elektronicznej oraz telefonicznie podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego.

§ 19

Rejestracji wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 20

Użytkownik ma prawo złożyć u dyżurującego bibliotekarza dyspozycję z prośbą o przesyłanie mu pocztą elektroniczną informacji przypominającej o terminie zwrotu zbiorów.

§ 21

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników:

 1. łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może przekraczać 10 jednostek ewidencyjnych.
 2. okres wypożyczenia zbiorów wynosi:
  1. jeden miesiąc- książki, adiobooki
  2. dwa tygodnie - prasa
 3. użytkownik może uzyskać trzykrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu, jeśli nie ma na nie innych zamówień.
 4. każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 5. za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 15.01.2015

W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.

 

IV. Korzystanie z biblioteki na miejscu

§ 22

Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, a w szczególności z:

 1. materiałów z księgozbiorów podręcznych,
 2. gazet i czasopism,

§ 23

Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

§ 24

Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią i darmowego hot spotu.

§ 25

Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny, pozostali po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

§ 26

Użytkownicy korzystający z Internetu w bibliotece są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc. W przypadku naruszenia zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.

§ 27

W przypadku, kiedy w zbiorach biblioteki   nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika, MBP w Olsztynku może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 28

Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki w Polsce lub z innych krajów użytkownik może korzystać jedynie na miejscu. Koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów pokrywa użytkownik.

§ 29

Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez bibliotekę, zajęć przez nią organizowanych lub współorganizowanych oraz innych form aktywności, w tym indywidualnych służących rozwojowi własnemu użytkownika.

§ 30

Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie kserograficzne, kopie cyfrowe i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późn. zm.).

§ 31

Ze względu na ochronę zbiorów biblioteka nie umożliwia wykonywania kserokopii przez użytkownika następujących zasobów:

 1. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 2. wydawnictw, których kserowanie nie jest możliwe ze względów technicznych, m.in. czasopism w dużym formacie.

§ 32

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

§ 33

Cennik usług reprograficznych ustalony jest Zarządzeniem Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 15.01.2015 r.

 

V. Odpowiedzialność użytkownika

§ 34

Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów biblioteki, zagubienie zbiorów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.

§ 35

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

§ 36

Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

§ 37

Użytkownik niestosujący się do Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku działania na szkodę biblioteki i jej użytkowników może narazić się na dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 38

W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów. Ze swojej strony biblioteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić małoletnim użytkownikom dostosowaną do ich wieku ofertę.

VI. Postanowienia końcowe

§ 39

Ze względu na zapewnienie równych szans w dostępie do usług i poszanowania potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów i mienia biblioteki dyrekcja  może wprowadzić nieobjęte niniejszym Regulaminem zasady korzystania z MBP w Olsztynku.

§ 40

Zasady korzystania z biblioteki dostępne są  na stronie internetowej www.olsztynek.naszabiblioteka.com.

§ 41

W uzasadnionych przypadkach dyrekcja MBP w Olsztynku może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu biblioteki lub dostępie do niektórych   usług. Informacja o zmianach podawana jest do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 42

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w bibliotece przez użytkowników.

§ 43

Uwagi dotyczące zasad korzystania z biblioteki, zakresu świadczonych w niej usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza lub kierować na piśmie do dyrekcji biblioteki na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Załącznik:
Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 15.01.2015

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1994

Utworzono dnia: 10.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

23.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

23.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

22.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

22.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

17.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

17.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

17.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

17.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy