Kodeks etyki bibliotekarzy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

  1. Zasady ogólne

 

1. Bibliotekarze   tworzą grupę zawodową, która wywodzi się z

tradycji zawodu bibliotekarza, ma swój etos, organizację, stowarzyszenia, system

kształcenia i rekrutacji. Przyjmują na siebie zobowiązania wynikające z właściwego

bibliotekarstwu i profesjonalnym usługom informacyjnym posłannictwa społecznego

oraz zawsze dokładają starań do kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku

swojego zawodu.

2. Bibliotekarze MBP w Olsztynku mają za zadanie rozpoznawać, zaspokajać i

rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne i

rozrywkowe. Szczególną ich powinnością jest stwarzanie możliwości swobodnego i

powszechnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych oraz

ochrona i transmisja społeczna dziedzictwa kultury i nauki.

3. Bibliotekarze MBP w Olsztynku przeciwstawiają się cenzurze i ograniczaniu

dostępu do informacji, wiedzy i kultury, odwołując się do racjonalności, zdrowego

rozsądku i najlepszych wzorców profesjonalnych.

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku jest instytucją zaufania społecznego, dla której

naczelną dewizą jest dbałość o dobro publiczne we wszystkich kwestiach

pozostających w jej gestii. W zakresie zadań i obowiązków biblioteki

oraz wykorzystania jej zbiorów i zasobów informacyjnych, bibliotekarze  

  zobowiązani są do świadczenia usług najwyższej jakości z jednakową

sumiennością na rzecz każdego użytkownika.

5. Bibliotekarze MBP w Olsztynku, szanując różnice cechujące użytkowników,

zawsze kierują się zasadą równych szans i poszanowania praw człowieka, w tym

szczególnie prawa do wolności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy,

informacji i kultury. Dążą do poznania zasad etycznych obowiązujących w grupach,

które obsługują lub z którymi współpracują pełniąc swoje obowiązki oraz starają się je

respektować.

6. Bibliotekarze MBP w Olsztynku przestrzegają prawa użytkowników do

prywatności i dyskrecji.

7. Bibliotekarze MBP w Olsztynku   dążą do zapewnienia bezpłatnego

świadczenia podstawowej części swoich usług, w tym w szczególności udostępniania

pełnowartościowych materiałów o charakterze poznawczym, użytkowym lub

rekreacyjnym na terenie biblioteki, poza nią oraz w jej przestrzeni cyfrowej.

8. Bibliotekarze MBP w Olsztynku respektują prawo autorskie i własności

intelektualnej.

9. Bibliotekarze MBP w Olsztynku, dbając o zapewnienie wysokiej jakości

świadczonych usług stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności oraz starają się w

pełni wykorzystywać profesjonalne kompetencje w pracy zawodowej.

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

  1. Bibliotekarze MBP w Olsztynku wobec społeczeństwa

 

1. Swoją pracą przyczyniają się do rozwoju zarówno jednostek jak i całego

społeczeństwa.

2. Aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu w społeczeństwie świadomości znaczenia

wiedzy i informacji oraz swobodnego do nich dostępu w celu poprawy jakości życia,

rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego.

3. W pracy zawodowej nie stawiają interesu osobistego ponad interes publiczny.

 

 

  1. Bibliotekarze MBP w Olsztynku wobec użytkownika

 

 

1. Bez względu na charakter pracy, działają zawsze na rzecz użytkownika, traktują go z

szacunkiem i starają się poznać jego potrzeby. Ułatwiają mu dotarcie do

poszukiwanych materiałów bez względu na treść, nośnik i technikę dostępu.

2. Wszelkie wiadomości o użytkownikach, ich zainteresowaniach oraz ich dane osobowe

chronią i zachowują dla siebie, wykorzystując wyłącznie do celów określonych

prawem. Zapewniają użytkownikom swobodę i prywatność korzystania z

udostępnianych zasobów.

3. Stwarzają użytkownikowi jak najlepsze warunki pracy poprzez dbałość o wysoką

jakość warsztatu pracy, prostą, zrozumiałą i logiczną organizację gromadzonych i

udostępnianych zbiorów oraz przygotowywanych materiałów informacyjnych,

realizowanych kwerend i projektów. Dbają o estetykę i funkcjonalność swojej

instytucji, odpowiedni styl pracy oraz przyjazną atmosferę.

4. Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni

do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse,

działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości

kulturowe (etniczne, narodowe, religijne itp.). Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci

i młodzieży dążą do rozwijania ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczej.

5. Dbają o wysoką jakość świadczonych usług dążąc do wyczerpującego zaspokojenia

potrzeb użytkowników. Uczciwie informują ich o pełnym, realnym zakresie tych

usług, o zawartości udostępnianych zbiorów i zasobów informacyjnych, jakości

wykorzystywanych narzędzi informacyjnych, a także o możliwościach

kompensowania ograniczeń świadczonych usług w ramach współpracy między

bibliotekami.

6. Dążą do tego, aby zasady korzystania z usług biblioteki były

jasne i dobrze znane użytkownikom, unikają rozwiązań nieformalnych, które

stwarzają niejawne przywileje. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak

największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród

nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają

współkorzystających na dyskomfort.

7. We wszystkich swych działaniach profesjonalnych zachowują bezstronność i unikają

tendencyjnego wartościowania.

8. Pełniąc rolę służebną wobec użytkowników, z szacunkiem i otwartością traktują

wszelką wyrażaną przez nich krytykę. Niezwłocznie i uczciwie reagują na zgłaszane

skargi.

 

IV. Bibliotekarze MBP w Olsztynku wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych

 

1. Szanują powierzone sobie zasoby. Nie ograniczając dostępu do nich, dążą do

racjonalnego zachowania i ochrony zasobów bibliotecznych i informacyjnych.

Respektują zasady posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, w

tym umowy licencyjne, oraz etykietę sieciową. Dbają o przestrzeganie zasad

obowiązujących przy korzystaniu ze zbiorów, w tym szczególnie wynikających z

obowiązującego prawa autorskiego, nie dopuszczając do nielegalnego powielania lub

przekształcania autorskich utworów.

2. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dążą do zapewnienia najwyższej jakości

wykorzystywanych lub tworzonych przez siebie systemów i serwisów informacyjnych.

3. Dostosowują zasoby biblioteczne i informacyjne biblioteki do potrzeb

publiczności i środowiska, dbając o stosowny standard merytoryczny i stałą ich

aktualizację. W zakresie doboru i selekcji zasobów przestrzegają reguł bezstronności,

obiektywnego a kompetentnego wartościowania, informując użytkowników o

przyjętych zasadach kształtowania zasobów.

4. Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są

jednakowej wartości starają się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę na

opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się

przede wszystkim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu

materiałom najwyższej jakości.

5. Gromadząc zbiory biblioteczne i informacyjne, opisując je, organizując i selekcjonując

oraz oceniając i udostępniając, przeciwstawiają się wszelkim przejawom

dyskryminacji i zachowują bezstronność; starają się stosować takie narzędzia

charakterystyki dokumentów i organizacji ich zbiorów, które wykluczają uprzedzanie

użytkownika do konkretnych tekstów lub źródeł.

6. Jeśli materiały biblioteczne lub źródła informacyjne ze względu na ich rzadkość,

cenność, poufność lub szkodliwość społeczną są wyłączone z powszechnego

udostępniania, informują użytkowników o fakcie ich posiadania i ogłaszają zasady, na

jakich można z nich skorzystać.

 

 

V. Bibliotekarze MBP w Olsztynku wobec kolegów i zawodu

 

 

1. Pracują rzetelnie, poznają najlepsze praktyki stosowane w bibliotekarstwie i usługach

informacyjnych, dążą do ulepszania świadczonych usług. Przestrzegają stosowanej w

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku pragmatyki służbowej.

2. Dokładają wysiłku, by stać się częścią koleżeńskiego zespołu, w którym nie tworzy się

sztucznych hierarchii, autorytetów i rytuałów oraz przestrzega zasad dobrej

organizacji pracy. Są świadomi, że ich praca jest służbą wymagającą sumienności,

punktualności, porządku i taktu oraz dbałości o estetykę wyglądu i kulturę bycia. Z

pełnym zaangażowaniem wykorzystują wszystkie swoje kompetencje w tych tylko

dziedzinach działalności bibliotecznej i informacyjnej, w których ich wiedza i

umiejętności są wystarczające.

3. Kierują się dobrze rozumianymi zasadami solidarności zawodowej, dbając o

pozytywny wizerunek zawodu.

4. Szanując i rozumiejąc osiągnięcia swoich współpracowników, w wymianie opinii

posługują się wyłącznie argumentami merytorycznymi - także w stosunku do

przełożonych oraz podwładnych. Pozostawanie w relacjach służbowych nie zwalnia

od przestrzegania norm prawnych oraz etyki zawodowej.

5. Dbając o stały rozwój swoich umiejętności i wiedzy, dążą do doskonalenia środowiska

zawodowego i jakości usług macierzystych instytucji oraz wspierają swoich kolegów,

zwłaszcza podwładnych, w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Wspierają

organizacje i stowarzyszenia zawodowe.

6. Pełniąc funkcje kierownicze przyjmują na siebie szczególną odpowiedzialność za

przestrzeganie zasad profesjonalnego i etycznego postępowania przez swoich

podwładnych, dając wzór własną postawą.

7. Tworząc narzędzia dostępu do zasobów bibliotecznych i informacyjnych oraz tworząc

informacje własne, dbają o rzetelność, zrozumiałość, komunikatywność i precyzję

transmitowanych treści oraz swoich wypowiedzi.

 

 

VI. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec pracodawcy

 

 

1. Są lojalnymi pracownikami. Dbają o dobre imię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, zmierzają do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku.

2. Dążą do rozumienia i pogłębiania wiedzy o zadaniach i celach biblioteki

oraz wspierania ich prowadzoną działalnością.

3. Wykorzystują swój potencjał wiedzy i umiejętności zawodowych, dążąc do rozwoju

biblioteki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod i narzędzi pracy.

4. Mają prawo oczekiwać, wymagać i upominać się o godne wynagrodzenie,

odpowiadające ich kwalifikacjom i trudności pracy, nie powinni jednak uzależniać

jakości wykonywania swych zadań od płacy.

5. Unikają zaangażowania w jakiekolwiek praktyki nieetyczne, które mogą być im

sugerowane lub zalecane.

CZĘŚĆ TRZECIA

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Bibliotekarze MBP w Olsztynku we wszystkich swoich działaniach związanych z

wykonywaną pracą przestrzegają zasad etyki zawodowej określonych w niniejszym

Kodeksie.

2. Dążą do pogłębienia i upowszechnienia świadomości etycznych i prawnych aspektów

działalności bibliotecznej i informacyjnej.

3. Przeciwstawiają się nieetycznym zachowaniom członków swojego środowiska

zawodowego.

 

 

 

 
 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 834

Utworzono dnia: 13.02.2014

Dokument wprowadził:
Alina Wołodkiewicz

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Kodeks etyki bibliotekarzy MBP w Olsztynku

13.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Kodeks etyki bibliotekarzy MBP w Olsztynku

13.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Kodeks etyki bibliotekarzy MBP w Olsztynku

13.02.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Kodeks etyki bibliotekarzy MBP w Olsztynku